Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden van crowdfundnederland.nl (de “Crowdfund nederland”)onderdeel van ICT Solutions Zeeland, kamer van koophandel nummer22062421, gevestigd te Terneuzen, zijn van toepassing op de diensten van Crowdfund nederland.

Inschrijven op de crowfundnederland.nl is website voor iedereen gratis. Het is een crowdfunding web site, waar bezoekers zich thuis moeten voelen vanwege het gemeenschappelijke doel. We zijn transparant en duidelijk en verwachten dat ook van onze bezoekers. We bieden de mogelijkheid en vrijheid om via crowdfundnederland.nl projecten/initiatieven te plaatsen en bezoekers van de site te bewegen projecten financieel te steunen. Dit kan al vanaf 5 euro. Wij beoordelen de projecten niet vooraf. U kunt zelf stemmen.Deze gebruiksvoorwaarden zijn vooral bedoeld om inzicht te geven in de rechten en plichten die het gebruik van deze site met zich meebrengt en is vooral van belang om indien nodig op te kunnen treden tegen hen die misbruik maken van ons vertrouwen of crowfundnederland.nl schade willen berokkenen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te accepteren zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten voordat je gebruik maakt van de website. Door gebruik te maken van de website van Crowdfund nederland – onder meer toegankelijk via crowfundnederland.nl.com, facebook en of twitter, google + – op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Dit betekent dat je er voor instaat dat iemand die van de website gebruik maakt middels jouw websitegebruikersaccount zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Crowdfund nederland heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden zullen aan websitegebruikers van de website kenbaar worden gemaakt. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen op de website. Indien je het gebruik van de website voortzet na één of meer aanpassingen van de gebruiksvoorwaarden impliceert dit dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Bij het gebruiken van de website verklaar je dat je deze gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van Crowdfund nederland hebt gelezen en dat je hiermee akkoord gaat.

Definities
Crowdfund nederland is de website www.crowfundnederland.nl.com, onder meer toegankelijk via andere wegen zoals mobiele media.

- bezoeker is een niet geregistreerd natuurlijk persoon die de website bezoekt.
- Lid is een geregistreerde bezoeker van de website.
- gebruiker is een bezoeker, Lid of Donateur van de website.
- Project is een initiatief/idee op de website om een vooraf gedefinieerd doel te bereiken.
- Projecteigenaar is de initiator en beheerder van een project op deze website.
- Donateur of investeerder is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die gelden aan de projecteigenaar Crowdfund nederland doneert of toezegt.
- Donatie of investering is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een donateur of investeerder geld op definitieve wijze overmaakt aan de projecteigenaar via Crowdfund nederland zonder directe tegenprestatie, tenzij dit in de projectbeschrijving is bijgevoegd (beloningen).

1. Rechten en plichten van Crowdfund nederland
1.a Crowdfund nederland behoudt zich het recht voor haar diensten te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen zonder vooraankondiging op elk moment indien de omstandigheden dit met zich meebrengen zonder dat Crowdfund nederland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van de schade (direct, indirect of anderszins) is gehouden.

1.b Crowdfund nederland reguleert de communicatie tussen websitegebruikers onderling of tussen websitegebruikers en de dienst van Crowdfund nederland niet inhoudelijk. Crowdfund nederland heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Crowdfund nederland is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar websitegebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website beschikbaar stellen. Crowdfund nederland geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door websitegebruikers beschikbaar worden gesteld.

1.b Crowdfund nederland levert de website inclusief de diensten, applicaties en de door Crowdfund nederland geplaatste informatie en content op de website. Crowdfund nederland heeft geen verantwoordelijkheid voor alle uitingen van kwaliteitsgaranties, beloftes, geschiktheid voor een bepaald doel of verhandelbaarheid.

1.d Crowdfund nederland spant zich in de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Crowdfund nederland garandeert of belooft geen enkel resultaat bij gebruik van de website. Crowdfund nederland garandeert niet dat de informatie en content, beschikbaar gesteld op of door de website volledig, juist, betrouwbaar, actueel en zonder fouten is. websitegebruikers erkennen en accepteren dat het downloaden of het verkrijgen van informatie en content van de website plaatst vindt naar eigen goedvinden en risico.

1.e Crowdfund nederland spant zich in om de website zonder problemen te laten functioneren. Crowdfund nederland kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde toegang tot, diefstal, verminking of het verlies van gegevens tot gevolg hebben.

1.f Crowdfund nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden door Crowdfund nederland of de website op welke manier dan ook. Crowdfund nederland kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de (vrijwillige) inhoud en publicatie van informatie door websitegebruikers.

2. Account/Profiel
2.a Om gebruik te kunnen maken van de website, vraag jij je eigen persoonlijke account aan op de manier zoals beschreven op de website. Crowdfund nederland behoudt zich het recht voor om een account te beperken/verwijderen van de website.

2.b Je staat er jegens Crowdfund nederland voor in dat de informatie die je aan Crowdfund nederland verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend door Crowdfund nederland en in opdracht van Crowdfund nederland gebruikt voor een optimale dienstverlening. Raadpleeg tevens ons Privacybeleid.

2.c Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account.

2.d Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.e Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot de website met behulp van jouw account. Crowdfund nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor ongeautoriseerde toegang tot jouw account.

2.f Je informeert Crowdfund nederland per direct omtrent actueel of vermoeden van ongeautoriseerd gebruik van je account of wachtwoord of elk ander beveiligingslek. Zulke informatie mag direct worden gecommuniceerd via ons contactformulier of via email.

2.g Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in de Help pagina.

3. gebruik van de website
3.a Je staat er jegens Crowdfund nederland voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Crowdfund nederland voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat jij je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de website.

3.b Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht niet: (i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn; (ii) inbreuk maken op rechten van Crowdfund nederland of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; (iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving; (iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van Crowdfund nederland te omzeilen; (vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Crowdfund nederland en/of een derde.

3.c In het bijzonder ga je akkoord dat je de website niet gebruikt voor de volgende activiteiten: (i) het vergaren of verzamelen van email adressen of andere contactinformatie van de website met behulp van elektronische of andere middelen met als doel het versturen van ongevraagde e-mails of andere ongewenste communicatie; (ii) het gebruik van geautomatiseerde scripts om informatie te verzamelen op de website of informatie uit te wisselen met de website; (iii) het gebruik van de website en zijn diensten voor allerlei onwettige of illegale activiteiten; (iv) het opvragen van wachtwoorden of persoonlijke identificerende informatie voor commerciële of onwettige doeleinden; (v) het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar daarvan expliciete toestemming heeft gegeven aan de gebruiker; (vi) het zonder toestemming van de betreffende derde gegevens veranderen, wissen, onbruikbaar maken dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen.

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.a Je erkent en stemt ermee in dat de website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Crowdfund nederland, licentiegevers en/of websitegebruikers van de website en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en of octrooien.

4.b Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Crowdfund nederland je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Crowdfund nederland of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke (of via E-mail) toestemming van Crowdfund nederland substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

4.c Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

4.d Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van Crowdfund nederland of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

4.e Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

5. Afbeeldingen/Video uploaden
5.a Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de bestanden die door jou via de website ter beschikking worden gesteld aan websitegebruikers van de website.

5.b Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Crowdfund nederland (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan Crowdfund nederland een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om (i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Crowdfund nederland; en (ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Crowdfund nederland; Je stemt er mee in dat Crowdfund nederland het recht heeft om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Crowdfund nederland en van de website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Crowdfund nederland op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

5.c De in artikel 5.b bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Crowdfund nederland de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de website.

5.d Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan de website gebruikt zullen worden door andere websitegebruikers van de website. Crowdfund nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door websitegebruikers van de website. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan de website door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Crowdfund nederland is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

5.e Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

5.f Je staat er jegens Crowdfund nederland voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.b en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Crowdfund nederland en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms-) recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Crowdfund nederland gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

5.g Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Crowdfund nederland, sta je ervoor in dat (a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Crowdfund nederland de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden; (b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Crowdfund nederland, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website; (c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen; (d) Crowdfund nederland niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties; (e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

5.h Je bent zelf verantwoordelijk, voor eigen rekening, voor het maken van extra kopieën van je geplaatste content op de website of elk ander gegeven dat je hebt overhandigd aan Crowdfund nederland in wat voor vorm dan ook.

6. Verboden content
6.a In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via de website (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Crowdfund nederland is of bepaalde content wel of niet is toegestaan): (i) content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) content die naar de mening van Crowdfund nederland in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) content die materiaal bevat dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé leven en/of of de menselijke waardigheid;
(vi) content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vii) content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(viii) content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Crowdfund nederland of derden worden geschonden;
(ix) content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn, wachtwoorden worden opgevraagd en/of tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(x) content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crowdfund nederland commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramidespelen;
(xi) content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(xii) content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

7. Projecten
7.a Leden mogen een project plaatsen. Wanneer je een project plaatst dan word je verantwoordelijk voor het beheer van het project op de website. Een projecteigenaar mag: (i) een projectpagina creëren en websitegebruikers informeren over haar doelen, voortgang en nieuwe ontwikkelingen; (ii) na succesvolle beëindiging van het project aan het beheer van Crowdfund nederland verzoeken om over te gaan tot het beschikbaar stellen van de gelden;

7.b Crowdfund nederland onderzoekt de projecten niet vooraf en de projecten worden ook niet goedgekeurd door Crowdfund nederland. Crowdfund nederland zal projecten screenen voor zover zij dat noodzakelijk acht. Crowdfund nederland is niet verantwoordelijk voor de content van een project of elke actie of transactie (waaronder maar niet beperkt tot het werven van donateurs cq investeerders en het verkrijgen van donaties cq investeringsbedrag) in relatie tot een project. In het bijzonder, Crowdfund nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop een projecteigenaar zijn project organiseert en beheerd. projecteigenaren accepteren en accorderen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het promoten van het project, terwijl de inning van de donaties cq investeringsbedrag en de eventuele uitbetaling de verantwoordelijkheid is van Crowdfund nederland.

7.c De projecteigenaar verklaart dat hij gelden van Crowdfund nederland slechts en alleen zal aanwenden in overeenstemming met de beschrijving van het project en niet voor persoonlijke verrijking.

7.d Een ieder mag onregelmatigheden met betrekking tot een project melden aan Crowdfund nederland, en Crowdfund nederland zal die maatregelen treffen die zij naar eigen goedvinden geschikt achten. projecten die ofwel frauduleus zijn of waarvan wordt vermoed dat ze frauduleus zijn of negatief zijn voor het imago van Crowdfund nederland of voor andere rechtspersonen naar de mening van Crowdfund nederland kunnen en zullen worden verwijderd zonder verdere kennisgeving.

7.e Crowdfund nederland is vrij om op elk moment en naar eigen goedvinden een project dat niet de gebruiksvoorwaarden naleeft te verwijderen zonder verdere kennisgeving.

7.f Zonder verdere berichtgeving heeft Crowdfund nederland het recht projecten die niet actief worden beheerd voor een periode van drie achtereenvolgende maanden te deactiveren of te verwijderen.

7.g De projecteigenaar stemt ermee in dat door Crowdfund nederland ontvangen donaties cq investeringsbedragen ten goede komen aan Crowdfund nederland projecteigenaar, en indirect ten goede komt aan andere projecten, indien het bestuur van Crowdfund nederland een project verwijderd.

7.h De projecteigenaar onderkent dat alle donaties cq investeringen op zijn project worden gedaan aan Crowdfund nederland en aanvaart dat gelden pas beschikbaar gesteld kunnen worden indien en voor zover het bestuur van Crowdfund nederland hiertoe besluit.

7.f De projecteigenaar vrijwaart Crowdfund nederland, het bestuur van Crowdfund nederland, werknemers van Crowdfund nederland en derden volledig.

8. Donaties cq investeringen
8.a de Crowdfund nederland projecteigenaar is de primair begunstigde van de donaties cq investeringen. Crowdfund nederland biedt de technologie en het platform om de donaties cq investeringen tot stand te brengen. De Donateur cq investeerder is zelf verantwoordelijk voor het begrijpen van alle informatie over een project, openbaar of niet openbaar gemaakt via de website. Crowdfund nederland doet geen aanbevelingen en heeft geen verantwoordelijkheid voor jouw besluiten over een specifiek project.

8.b De Donateur doneert aan Crowdfund nederland project eigenaars ten behoeve van een specifiek project. Crowdfund nederland ontvangt de donaties cq investeringen van de Donateur en besluit of en wanneer zij gelden, na aftrek van kosten, beschikbaar stellen aan de projecteigenaar van het project. Crowdfund nederland is niet verantwoordelijk voor belastingen en/of kosten in welke vorm dan ook die bij de projecteigenaar in rekening worden gebracht als gevolg van het gebruik van de website en/of het ontvangen van gelden van Crowdfund nederland.

8.c Crowdfund nederland is niet verantwoordelijk voor enige ontevredenheid van een bezoeker, donateur, investeerder of lid met betrekking tot de besteding van de opgehaalde gelden via de website door de projecteigenaar. Crowdfund nederland kan niet garanderen dat gelden daadwerkelijk beschikbaar gesteld worden aan een bepaald project.

8.d Crowdfund nederland maakt gebruik van de betalingsdiensten van PayPal Adaptive Payments voor het verwerken en afwikkelen van haar financiële transacties. De specifieke voorwaarden van Paypal zijn aanvullend van kracht. Paypal brengt Crowdfund nederland transactiekosten in rekening, die afhankelijk zijn van de gekozen betaalwijze.


9. Kennisgeving onrechtmatige content
9.a Crowdfund nederland zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door websitegebruikers van de website onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van de website inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail, via het contactformulier of via “Meld misbruik” functionaliteit. Deze kennisgeving dient: (i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de website; (ii) een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is; (iii) contactinformatie te bevatten waar Crowdfund nederland contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres; (iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten; (v) te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar; (vi) indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.

9.b Crowdfund nederland behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de perso(o) n(en) of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

9.c Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Crowdfund nederland worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

9.4 Crowdfund nederland behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn.

9.d Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Crowdfund nederland en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Crowdfund nederland lijdt, nog zal kunnen lijden of die Crowdfund nederland dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

9.e Crowdfund nederland zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

10. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
10.a In aanvulling op de andere (rechts) middelen die Crowdfund nederland ten dienste staan, is Crowdfund nederland te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met de website (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien: (i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden; (ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere websitegebruikers of aan Crowdfund nederland kunnen toebrengen. Hierdoor zal Crowdfund nederland in geen geval aansprakelijk zijn.

10.b Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van Crowdfund nederland wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit) betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Crowdfund nederland.

10.c Crowdfund nederland garandeert niet dat de dienst van Crowdfund nederland te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

11. Privacy
11.a Door het gebruik van de website ben je gebonden aan onze Privacybeleid.

12. Content van derden
12.a Het is mogelijk dat de website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“Content van Derden”) bevat. De opname of aanwezigheid van Content van Derden op de website impliceert niet dat Crowdfund nederland deze Content van Derden heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Crowdfund nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van Derden of voor enig gebruik hiervan door websitegebruikers van de website.

12.b Op applicaties van derden op de website zijn de API voorwaarden van Crowdfund nederland van toepassing.

12.c Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Crowdfund nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Crowdfund nederland dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

13.b Voor zover er op grond van het bepaalde enige aansprakelijkheid op Crowdfund nederland rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Crowdfund nederland betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Crowdfund nederland is voortgevloeid.

13.c Crowdfund nederland is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Crowdfund nederland verricht en/of jouw gebruik van de website.

13.d Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Crowdfund nederland meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Crowdfund nederland vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

13.e Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Crowdfund nederland voor opzettelijke en/of bewuste roekeloosheid van Crowdfund nederland (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Crowdfund nederland uit te sluiten.

14. Overige bepalingen
14.a Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

14.b Onverminderd eventueel voor Crowdfund nederland bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Crowdfund nederland voor het gebruik van de website te bewaren, is Crowdfund nederland niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden. Op verzoek stuurt Crowdfund nederland de vorige versie toe.

14.c Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

14.d Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.

crowdfundnederland.nl
Sluis, Nederland | 16 maart 2013